Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam