Gây Đơn Vị Quỹ

Giá Đơn Vị Quỹ Liên Kết Đơn Vị

01/06/2015
SẢN PHẨM AN THỊNH ĐẦU TƯ
Đơn vị: VND

Kỳ định giá Giá đơn vị quỹ

Quỹ Tăng Trưởng

Quỹ Phát Triển Quỹ Bảo Toàn 
19/02/2020 16,799.68 15,795.95 13,185.6

SẢN PHẨM AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ
Đơn vị: VND

Kỳ định giá Giá đơn vị quỹ

Quỹ Thịnh Vượng

Quỹ Đảm Bảo
19/02/2020 13,665.07 12,035.35